Програмова позиція 2.1

1. Про Українську республіку+

За модернізовану державу, яка є Спільною Справою громадян України, відстоює інтереси громадян, їх свободи та добробут, прагне бути фактором стабільності у Світі.

Проти слабкої та залежної від зовнішнього впливу держави, несправедливого доступу до влади та ресурсів
Проти дегуманізації народу та влади.
Проти спаплюження законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

Яким чином вирішуємо? Побудова держави як Спільної Справи громадян із відповідальним управлінням, ефективною системою державної безпеки, справедливим судом і компетентним законодавцем шляхом прийняття інноваційної конституції та впровадження динамічної децентралізації.

2. Про глобалізований світ +

За використання глобальних процесів на користь України й участь у цивілізаційних проектах як можливість стати в ряди світових лідерів.

Проти зневіри у власних силах, сліпоти до конкурентних переваг і можливостей для власного розвитку.
Нехтування можливостями створення впливу на світові події та розподілу ресурсів.
Необдуманого та шкідливого входження в союзи.

Яким чином вирішуємо? Створення чіткого стратегічного плану дій, що передбачає ефективну участь у якості суб’єкту в глобальних економічних і гуманітарних проектах
Підтримка програм еміграції в Україну для іноземців-винахідників, науковців, раціоналізаторів, митців.

3. Про самоврядування +

За передачу владних і бюджетних повноважень відповідальним громадам (муніципалітетам, органам самоорганізації населення, об’єднанням громадян).

Проти надмірної централізації державного устрою та свавілля бюрократів.

Яким чином вирішуємо? Делегування владних повноважень та перерозподіл публічних фінансових потоків від тих, хто розподіляє, до тих, хто реалізує (громадам).
Організація прийняття та реалізації рішень громадами всіх рівнів шляхом електронного голосування та врядування, впровадження механізмів прямої й експертної демократії.

4. Про громадянина +

За відповідального, небайдужого, та патріотичного громадянина, який прагне до самовдосконалення, гідно та комфортно почуває себе в Україні та будь-якому куточку світу!

Проти зневіри, нетерпимості, пасивності та відстороненості «представника населення» від справ держави та громади.

Яким чином вирішуємо? Громадяни доручають своїй Республіці відповідати лише за публічно-правові відносини, безпеку держави і забезпечення її розвитку, а у всьому іншому – повна свобода особистості та громади.

5. Про громадський порядок+

За ефективну державу та справедливу соціально-економічну систему, що їх захищають громадяни, громади, суспільство та республіканські установи.

Проти втручання держави у справи громадян, їх асоціацій, конфесій, університетів та бізнесу. В сучасному світі не повинно бути місця громадянсько-політичним переслідуванням.

Яким чином вирішуємо? Керівництво правоохоронних органів має обиратися громадянами з урахуванням жорстких публічних і професійних цензів. Органи державної безпеки мають бути підконтрольні парламенту і повинні зосередити свою роботу на зовнішніх загрозах. Поліція має бути підпорядкована місцевим громадам. Національне бюро розслідувань координує правову діяльність в країні.

6. Про справедливий суд +

За доступний, швидкий і справедливий суд.

Проти продажності, нечесності та політичної залежності суддів.

Яким чином вирішуємо? Забезпечення суддівської гілки влади незалежністю, самоврядністю, механізмами самоконтролю та належними ресурсами. Встановлення підвищеної кримінальної відповідальності за неправосудні рішення суддів.

7. Про податки +

За цільове надходження та використання податків, за зважені ставки, прогресивну систему оподаткування та збалансований розподіл надходжень до місцевих і центрального бюджетів заради
випереджальної модернізації країни.
Громадянин має право вирішувати, на що сплачувати свої податки та відслідковувати їх використання.

Проти фіскального підходу до устрою податкової системи.

Яким чином вирішуємо? Впровадження прогресивної системи оподаткування фізичних осіб, прозорості та підконтрольності дій податкових органів.
Пільгове оподаткування стратегічно важливих галузей.
Впровадження системи відслідковування сплачених податків.
Відмова від ПДВ та офшорних угод.

8. Про землю +

За відповідального землевласника та продуктивного землекористувача.

Проти виснаження ґрунтів, існування латифундій та втрати національного контролю за землею.

Яким чином вирішуємо? Заборона права власності на землю іноземцям та юридичним особам.
Встановлення меж на володіння землею однією особою чи корпорацією.
Введення суворої відповідальності за неефективне землеволодіння та землекористування.
Стимулювання приватного та кооперативного землеробства, екологічно виправданих форм аграрного виробництва.

9. Про справедливу владу +

За те, що влада, чиновники, партії та політики мають служити громадянам, захищати їхні права, інтереси та забезпечувати їхні свободи. Владу мають отримати ті, хто здатен найефективніше її використати на користь громадян.

Проти чиновницько-олігархічної держави.

Яким чином вирішуємо? Встановлення професійної та дуже престижної державної служби, систем контролю за ефективністю чиновництва та державних інституцій. Професійний чиновник має залежати не від змін політичного керівництва країни, а від завдань, правил і цілей державної служби, інтересів громадян.
Персональна відповідальність (включно з підвищеною особистою кримінальною відповідальністю) за неналежне виконання завдань держави і громад, порушення законодавства.
Введення прозорих і чітких правил лобізму корпоративних і територіальних інтересів в органах влади. Необхідно відновити соціальні ліфти, які мають забезпечити компетентній молоді й іншим громадянам доступ до влади. Очищення влади від тих, хто скомпрометований співпрацею з усіма минулими мафіозними режимами.

10. Про представницький парламент +

За відповідальний парламент, який насправді представляє інтереси громадян і громад.

Проти окупації парламенту великим капіталом і відсутності зв’язку парламентської діяльності з національними інтересами.

Яким чином вирішуємо? Створення відкритої відповідальної електоральної системи, що базується на відкритих регіональних партійних списках, праві громадян входити до партійних списків за власною заявою, прозорій системі фінансування електоральних кампаній, обмеженому імперативному мандаті, чіткому механізмі відкликання депутата в разі порушення передвиборчих обіцянок чи програмних положень, обмеженні можливості громадянина обиратися народним депутатом двома каденціями, відмові від «партійного бар’єру».
Обговорення в суспільстві необхідності двопалатного парламенту, який би широко репрезентував не лише партії, а й інтереси громад.
Запровадження справедливої державної системи фінансування партій.

11. Про освіту та науку +

За перетворення української освітньої системи на конкурентоспроможну в глобальному світі.

Проти деградації системи середньої та вищої освіти, неконтрольованої еміграції кадрів вищої кваліфікації, занепаду науково-дослідницької роботи та невикористання вітчизняних інноваційних розробок в українському народному господарстві.

Яким чином вирішуємо? Створення умов для ефективного функціонування середньої загальної освіти, вільного розвитку закладів вищої освіти та науки, а також доступності якісної освіти впродовж життя.
Освіта та наука мають базуватися на зв’язку: ринок праці – програми розвитку – державне замовлення – освіта – розвинутий ринок праці.
Наука має обслуговувати реальний сектор економіки.
Ефективні українські школи: престижність вчительської роботи, швидке та якісне оновлення змісту навчання, зв'язок освіти з потребами місцевих громад, стандартизація та підвищення вимог до контролю за якістю навчання.
Українські університети: встановлення повної незаперечної автономії, інтеграція вищої освіти в глобальні науково-освітні програми, перетворення університетів на центри науково-технічних інновацій, суспільно-державний контроль за кваліфікаціями на основі міжнародно-визнаних стандартів, реформування стипендіальної системи, запровадження індивідуальних грантів для студентів.
Доступна система освіти впродовж життя: дерегуляція закладів освіти, створення рівних умов для розвитку різних форм освітньої ініціативи, запровадження ефективних систем професійної підготовки та перекваліфікації. Підтримка сучасних, інноваційних підходів до викладацької роботи.

12. Про соціальний захист +

За створення умов, за яких національне багатство розподіляється справедливо та з максимальним заохоченням приватної ініціативи, а ті, хто потребує допомоги, можуть її отримати вчасно.

Проти передачі бідності у спадок, безвідповідального використання власності та соціальної незахищеності більшості громадян.

Яким чином вирішуємо? Створення системи соціального забезпечення, що вчасно та адресно надає допомогу тим, хто її потребує, але не перетворює громадян на соціальних утриманців. Реформування системи пенсійного забезпечення, що поєднає державні гарантії з механізмами індивідуально-корпоративного накопичення.

13. Про дітей +

За здоровий, щасливий, красивий, освічений український народ, його кількісне та якісне зростання; захист життя, прав і здоров'я дітей.

Проти того, щоб соціально-економічний устрій держави перешкоджав дітонародженню та стабільності сім`ї.

Яким чином вирішуємо? Створення соціально-економічних умов, що сприяють утворенню родин і дозволяють батьківство, що не знижує якості життя. Кількісне зростання та високоякісна освіта громадян мають стати пріоритетом державної політики на найближчі 25 років. Демографічна політика держави повинна бути спрямована на те, щоб українських громадян ставало більше. Запровадження в систему загальної освіти навичок планування сім`ї, народження та виховання дітей; зважена політика щодо абортів. Підтримка діяльності дитячих громадських організацій.

14. Про молодь+

За здорову, патріотичну, високоосвічену, критично мислячу, творчу молодь, здатну до активної участі та відповідальності за процес модернізації України. Україна має стати країною, де молоді цікавіше за все і корисніше всього.

Проти поширення серед молоді цинічних настроїв і деградаційних тенденцій, її масової еміграції.

Яким чином вирішуємо? Популяризація відношення до молодіжної політики як до до одного з магістральних напрямків розвитку України. Підтримка та повноцінне фінансування інноваційних і конкуретноспроможних у світовому контексті проектів стосовно роботи з молоддю. Україна – лабораторія мислення та творчості для молоді всього світу. Системне залучення молоді до всіх процесів управління державою. Підтримка програм навчання українців висококонкуретним спеціальностям у інших країнах світу з обов’язковим подальшим поверненням їх в Україну. Створення інфраструктури для комфортного життя для молоді на селі.

15. Про здоров’я +

За здорових громадян і здорове суспільство, тривале та гідне життя українців.

Проти недбалого ставлення до свого життя та здоров'я суспільства

Яким чином вирішуємо? Створення умов та інфраструктури для систем профілактики та відтворення здоров'я, у першу чергу, розвитку фізкультури та моди на здоровий спосіб життя. Забезпечення доступності медичних послуг для всіх верств українського суспільства. Суттєво поліпшити медичну освіту, повернути українським медикам всесвітню славу. Сприяння здійсненню передових науково-технологічних розробок у сфері громадського здоров'я.

16. Про довкілля+

За Україну, в якій достатньо місця для людей та дикої природи.

Проти споживацького ставлення до природи і ставлення до довкілля як до невичерпного ресурсу, ігнорування міжнародних екологічних домовленостей.

Яким чином вирішуємо? Відтворення шанобливого ставлення людей до природи і чистоти довкілля. Заохочення громадських ініціатив та заходів із збереження та чистоти довкілля. Запровадження державної програми ефективної переробки й утилізації відходів. Встановлення суворого контролю за чистотою водних, земельних, лісових та інших природних ресурсів. Обмеження експлуатації надр, які є надбанням не тільки сьогоднішніх поколінь, але й майбутніх. Створення заповідних зон, що охоплюють не менше 15% території країни. Створення системи моніторингу екологічної безпеки України. Забезпечення України сталими джерелами чистої води як стратегічного ресурсу розвитку країни.
Чорнобиль має стати для всього світу прикладом можливих наслідків технологічного розвитку. Український уряд має враховувати чорнобильський досвід при прийнятті рішень щодо розвитку енергетичного сектору: модернізація АЕС, розробки у термоядерній енергетиці, розвиток інфраструктури громадської безпеки на техногеннонебезпечних об’єктах та системах, відповідна освіта населення з питань безпеки життєдіяльності.

17. Про підприємництво +

За вільну працю та творче підприємництво.

Проти соціальної системи, що не дає змоги тим, хто мислить, працює і творить, заробляти достатньо, аби утримувати свої сім`ї, а також політичного режиму, що провадить політику в інтересах крупного капіталу, а не громадянської ініціативи.

Яким чином вирішуємо? Дерегуляція законодавства, зменшення тиску контролюючих органів, трансформація фіскальної політики на політику розвитку, перетворення підтримки підприємницьких ініціатив на завдання урядової політики.
Передбачення цільових коштів, дешевих кредитів і державних гарантій для асоціацій малих і середніх підприємств під великі інфраструктурні проекти.

18. Про промисловість +

За створення великих індустріальних проектів у традиційних галузях української економіки і перспективних, інноваційних напрямах глобальної економіки.

Проти домінування сировинної та примітивної оброблювальної індустрії в структурі української економіки.

Яким чином вирішуємо? Адресна стимуляція внутрішнього попиту, державні гарантії новим проектам, що виконують завдання імпортозаміщення й агресивного експорту.
Створення нового стилю виробництва, насиченого ідеями, гнучкого, тісно пов’язаного з послугами.

19. Про село+

За збереження та розвиток села як зручного устрою життя українців. Україна – глобальний лідер експорту аграрної продукції.

Проти виродження села, перетворення села на зону соціальних негараздів.

Яким чином вирішуємо? Збереження та розвиток села мають бути пріоритетом урядової політики, адресні дотації індивідуальним і кооперативним селянським господарствам, створення якісної інфраструктури, медицини, освіти, культури та соціального забезпечення з урахуванням сільської специфіки. Сприяння високопродуктивному аграрному виробництву, вторинній переробці сільськогосподарської продукції та розробкам у галузі екологічно безпечної біоіндустрії.

20. Про корупцію+

За прозору та відповідальну систему прийняття державних рішень, адекватну систему покарань за корупційні дії.

Проти політичного режиму та правової системи, що перетворюють корупцію на єдино можливе джерело виживання значної кількості громадян і бізнесів.

Яким чином вирішуємо? Перетворення чиновника на надавача послуг, зменшення можливостей продажу рішень. Створення легального та прозорого порядку лобіювання приватних інтересів. Запровадження кримінальної відповідальності для держслужбовців за зловживання повноваженнями, скорочення держапарату та кардинальне підвищення матеріального заохочення професійних чиновників. Повна відкритість усіх державних і комунальних закупівель (онлайн), можливість участі у тендерах для асоціацій малих і середніх підприємств.

21. Про мову та культуру+

За вільний розвиток культур і мов в Україні при забезпеченні особливих, надсприятливих умов для розвитку української мови.

Проти політизації культурного та мовного питання, безпосереднього втручання держави у мовні та культурні процеси.

Яким чином вирішуємо? Встановлення норми про зобов’язання держави спілкуватися з громадянами їхніми мовами. Забезпечення мистецьких, літературних та етнокультурних програм через надання публічних грантів.
Створення умов для розвитку української мови через: підтримку україномовних ЗМІ та книговидання, надання грантів письменникам та інтелектуалам, підтримку освітніх мовних програм у початковій, середній та вищий школах, фінансове стимулювання викладання українською мовою.

22. Про свободу слова +

За повноцінне функціонування свободи слова в Україні.

Проти будь-якого втручання держави, політичних партій і окремих політиків у свободи слова та інформації.

Яким чином вирішуємо? Кримінальне переслідування за спроби будь-якої цензури чи втручання у роботу ЗМІ (у тому числі в інтернеті) з боку державних службовців, політичних організацій і окремих політиків. Стимулювання розвитку справжнього громадського телебачення. Створення сприятливих умов для функціонування ЗМІ у публічній сфері при збереженні недоторканості приватного життя.
Заборона власникам ЗМІ займатися політичною діяльністю.

23. Про церкву+

За свободу совісті та вільний розвиток релігії.

Проти втручання держави в церковне життя, маніпулювання релігією у політичних цілях.

Яким чином вирішуємо? Створення умов для вільного розвитку традиційних церков в Україні з метою підвищення рівня духовності українців, боротьба с деструктивними культами. Перетворення України на один із світових центрів християнства.

24. Про громадянське суспільство+

За громадянське суспільство, що ефективно обстоює права й інтереси українських громадян, сучасно організоване для співпраці з державою, місцевими громадами та приватним сектором задля розвитку країни.

Проти імітації діяльності, фінансової залежності, некомпетентності та законодавчих обмежень громадських організацій.

Яким чином вирішуємо? Проектно-цільовий спосіб співпраці держави та громадських організацій, створення правових і фіскальних умов для розвитку громадських організацій як надавачів послуг для громадян і громад.
Підтримка приватно-публічних форм взаємодії держави, бізнесу, громад і громадських організацій.
Сприяння масовим програмам громадянського просвітництва («новий лікнеп»).
Надання права законодавчої ініціативи для громадських організацій і спільнот громадян, створених в інтернеті.

25. Про армію+

За армію, що здатна захистити українця в будь-якій точці світу.

Проти небоєздатної злиденної армії та знищення військової промисловості.

Яким чином вирішуємо? Створення потужного центру прогнозування та аналізу зовнішніх загроз, органи влади не можуть безпідставно відмовитися від виконання рекомендацій цього центру.
Створення професійної контрактної армії швидкого реагування з укомплектуванням сучасною вітчизняною високотехнологічною зброєю.
Інтенсивний розвиток військово-промислового комплексу.
Створення системи поновлення навичок у військовозобов’язаних громадян.
Активна участь у миротворчих операціях по всьому світу.

26. Про Європу +

За норми і стандарти ЄС в Україні та максимальну економічну співпрацю. Україна має стати ключовим елементом Великої демократичної Європи від Атлантичного до Тихого океанів.

Проти диктату європейських чиновників та підміни духу Європи на бюрократичний формалізм.

Яким чином вирішуємо? Реформування України з урахуванням Маастрихтських угод.
Пошук додаткових формул партнерства між країнами та регіонами в Європі.

27. Про гідне і комфортне
життя в Україні+

За Україну, в якій хочеться жити, творити та виховувати дітей. Україна до 2050 року має увійти до топ-20 найбільш розвинених країн світу.

Проти узурпації ресурсів країни невеличкою групкою людей.

Яким чином вирішуємо? Український народ процвітатиме, варто лише бути чесним перед собою та суспільством, самовіддано працювати для себе, своєї сім`ї, громади та країни.